Uw recht is onze

expertise

TARIEVEN


De opdrachten van LLG Juristen zijn in hoofdzaak te onderscheiden in:
I) Adviesopdrachten
II) Incasso-opdrachten

Onder adviesopdrachten worden alle opdrachten verstaan die geen incasso-opdrachten zijn. Onder incasso-opdrachten worden verstaan de opdrachten die beogen om betaling te verkrijgen van de vorderingen van onze opdrachtgevers.

I) ADVIES OPDRACHTEN

Voor adviesopdrachten berekent LLG Juristen een uurtarief. Dit uurtarief varieert van € 100,00 tot € 175,00 per uur, afhankelijk van de complexiteit, het belang en de spoedeisendheid van de zaak.

In gevallen waarin de werkzaamheden in redelijke mate vooraf zijn in te schatten, is het mogelijk om vaste prijsafspraken te maken.

Naast het honorarium worden omzetbelasting en kantoorkosten (6% van het honorarium) in rekening gebracht en kunnen afhankelijke van de opdracht ook verschotten (deurwaarderskosten, griffierecht, leges, etc) in rekening worden gebracht.

II) INCASSO-OPDRACHTEN

Niet betwiste vorderingen in Nederland
Voor incasso-opdrachten in Nederland berekent LLG Juristen voor de behandeling van niet betwiste vorderingen in de minnelijke fase het onderstaande No Cure No Pay honorarium gerekend over het geïncasseerde bedrag, dit met een minimum van € 40,00:

- van € 0,00 tot € 2.500,00    15 %
- over het meerdere tot € 5.000,00    10%
- over het meerdere tot € 10.000,00    5%
- over het meerdere tot € 200.000,00  1%
- over het meerdere    0.5%

LLG Juristen tracht altijd tot volledige incasso te komen, inclusief rente en gemaakte kosten. Mocht er desondanks door gebrek aan verhaal van uw debiteur niets worden geïncasseerd, brengt LLG Juristen geen honorarium in rekening.

Betwiste vorderingen in Nederland
Betwiste vorderingen worden in de minnelijke fase behandeld op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief dan wel een vast tarief voor de behandeling van de volledige zaak. Dit (uur)tarief is afhankelijk van de complexiteit, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Vanzelfsprekend wordt ook bij betwiste vorderingen getracht om tot volledige incasso te komen, inclusief rente en gemaakte kosten.

Gerechtelijke fase in Nederland
Indien in overleg met u wordt besloten om een gerechtelijke procedure te starten, zal LLG Juristen u een opgave doen toekomen van de kosten die in redelijkheid vooraf voorzienbaar zijn. Uiteraard zal worden getracht om de proceskosten voor zover mogelijk bij uw debiteur te verhalen.

Buitenlandse vorderingen
Voor de behandeling van buitenlandse vorderingen zal LLG Juristen u een opgave doen toekomen van de kosten die in redelijkheid vooraf voorzienbaar zijn.

BTW/Verschotten

Naast het honorarium voor incasso-opdrachten wordt omzetbelasting in rekening gebracht en kunnen afhankelijk van de opdracht ook verschotten (deurwaarderskosten, griffierecht, leges, etc) in rekening worden gebracht.

Afwijkende tarieven
In geval van meerdere en/of doorlopende incasso-opdrachten kunnen in de regel afwijkende tarieven overeen worden gekomen.